Board logo

标题: [原创] 恒生扑满制图23 - 猴子扑满 [打印本页]

作者: 苏杭    时间: 2023-3-23 19:02     标题: 恒生扑满制图23 - 猴子扑满

这是恒生银行的扑满制图之猴子扑满,於1980年推出。

图片附件: 恒生猴子扑满.jpg (2023-3-23 19:02, 168.88 K) / 该附件被下载次数 40
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=75160


欢迎光临 随笔南洋网 (http://www.sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0