Board logo

标题: 剪报集锦040 - 「幽」专家一默 [打印本页]

作者: 苏杭    时间: 2018-10-12 09:57     标题: 剪报集锦040 - 「幽」专家一默

原载於南洋周刊《消闲小品》〔08.02.1976〕,苏杭译

图片附件: pc027.jpg (2018-10-12 09:57, 173.59 K) / 该附件被下载次数 69
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72606


作者: 友赏来了    时间: 2018-10-13 00:39

[fly] 这篇文章很幽默。 [/fly]
作者: 苏杭    时间: 2018-10-24 09:36QUOTE:
原帖由 友赏来了 于 2018-10-13 00:39 发表
这篇文章很幽默。   

谢谢欣赏。
欢迎光临 随笔南洋网 (http://www.sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0