Board logo

标题: <浪漫狮城>新加坡优秀创作歌曲作品专辑发布会现场手记 [打印本页]

作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:04     标题: <浪漫狮城>新加坡优秀创作歌曲作品专辑发布会现场手记

对不起,没有批量处理图片工具,又上迟了。

注:本次照片摄影者为龙云和村夫,水精灵代为上传

主持人邹璐,特邀嘉宾郭永秀。

图片附件: DSC_0001.JPG (2008-1-8 01:04, 81.47 K) / 该附件被下载次数 118
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6371图片附件: DSC_0003.JPG (2008-1-8 01:04, 66.43 K) / 该附件被下载次数 131
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6372图片附件: DSC_0005.JPG (2008-1-8 01:04, 58.89 K) / 该附件被下载次数 114
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6373图片附件: DSC_0006.JPG (2008-1-8 01:04, 67.85 K) / 该附件被下载次数 116
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6374图片附件: DSC_0007.JPG (2008-1-8 01:04, 66.48 K) / 该附件被下载次数 114
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6375图片附件: DSC_0008.JPG (2008-1-8 01:04, 61.51 K) / 该附件被下载次数 101
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6376图片附件: DSC_0009.JPG (2008-1-8 01:04, 72.16 K) / 该附件被下载次数 115
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6377


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:11图片附件: DSC_0010.JPG (2008-1-8 01:11, 53.72 K) / 该附件被下载次数 135
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6378图片附件: [网中央领导叶明发言] DSC_0015.JPG (2008-1-8 01:11, 72.89 K) / 该附件被下载次数 121
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6379图片附件: DSC_0017.JPG (2008-1-8 01:11, 65.79 K) / 该附件被下载次数 126
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6380图片附件: [专辑作曲之一:李运贺先生] DSC_0020.JPG (2008-1-8 01:11, 38.42 K) / 该附件被下载次数 121
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6381图片附件: DSC_0021.JPG (2008-1-8 01:11, 44.74 K) / 该附件被下载次数 135
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6382图片附件: DSC_0023.JPG (2008-1-8 01:11, 57.22 K) / 该附件被下载次数 126
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6383图片附件: DSC_0024.JPG (2008-1-8 01:11, 75.3 K) / 该附件被下载次数 116
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6384图片附件: [《狮城浪漫夜》作词:马容女士] DSC_0027.JPG (2008-1-8 01:11, 25.4 K) / 该附件被下载次数 122
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6385


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:16

    女高音歌唱家 周明伦女士现场演唱

[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 01:33 编辑 ]

图片附件: DSC_0028.JPG (2008-1-8 01:21, 116.47 K) / 该附件被下载次数 115
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6386图片附件: DSC_0029.JPG (2008-1-8 01:21, 120.53 K) / 该附件被下载次数 124
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6387图片附件: DSC_0030.JPG (2008-1-8 01:21, 116.62 K) / 该附件被下载次数 127
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6388图片附件: DSC_0033.JPG (2008-1-8 01:22, 102.74 K) / 该附件被下载次数 115
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6389图片附件: DSC_0034.JPG (2008-1-8 01:22, 102.5 K) / 该附件被下载次数 133
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6390


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:17访谈:郭永秀先生讲述此张专辑编曲和制作

表演:李运贺先生现场弹唱专辑中的一支单曲《深情的月》

[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 01:31 编辑 ]

图片附件: DSC_0036.JPG (2008-1-8 01:31, 57.51 K) / 该附件被下载次数 120
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6391图片附件: DSC_0041.JPG (2008-1-8 01:31, 57.47 K) / 该附件被下载次数 107
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6392图片附件: DSC_0042.JPG (2008-1-8 01:31, 62.88 K) / 该附件被下载次数 119
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6393图片附件: DSC_0045.JPG (2008-1-8 01:31, 56.98 K) / 该附件被下载次数 135
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6394图片附件: DSC_0047.JPG (2008-1-8 01:31, 111.34 K) / 该附件被下载次数 138
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6395图片附件: DSC_0048.JPG (2008-1-8 01:31, 117.29 K) / 该附件被下载次数 138
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6396图片附件: DSC_0054.JPG (2008-1-8 01:31, 48.04 K) / 该附件被下载次数 124
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6397图片附件: DSC_0055.JPG (2008-1-8 01:31, 49.63 K) / 该附件被下载次数 123
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6398


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:19MV欣赏

[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 01:39 编辑 ]

图片附件: DSC_0057.JPG (2008-1-8 01:39, 68.05 K) / 该附件被下载次数 122
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6399图片附件: DSC_0058.JPG (2008-1-8 01:39, 51.46 K) / 该附件被下载次数 111
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6400图片附件: DSC_0059.JPG (2008-1-8 01:39, 56.67 K) / 该附件被下载次数 113
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6401图片附件: DSC_0060.JPG (2008-1-8 01:39, 53.08 K) / 该附件被下载次数 126
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6402图片附件: DSC_0061.JPG (2008-1-8 01:39, 38.58 K) / 该附件被下载次数 118
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6403


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:19嘉宾现场表演

[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 01:59 编辑 ]

图片附件: DSC_0065.JPG (2008-1-8 01:59, 45.15 K) / 该附件被下载次数 115
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6410图片附件: DSC_0070.JPG (2008-1-8 01:59, 120.54 K) / 该附件被下载次数 120
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6411图片附件: DSC_0076.JPG (2008-1-8 01:59, 53.15 K) / 该附件被下载次数 100
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6412图片附件: DSC_0077.JPG (2008-1-8 01:59, 112.19 K) / 该附件被下载次数 130
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6413图片附件: DSC_0078.JPG (2008-1-8 01:59, 114.94 K) / 该附件被下载次数 115
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6414图片附件: DSC_0081.JPG (2008-1-8 01:59, 143.93 K) / 该附件被下载次数 111
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6415


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:19发布会后 现场交流

[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 01:56 编辑 ]

图片附件: DSC_0098.JPG (2008-1-8 01:54, 67.3 K) / 该附件被下载次数 104
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6404图片附件: DSC_0100.JPG (2008-1-8 01:54, 66.34 K) / 该附件被下载次数 112
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6405图片附件: DSC_0101.JPG (2008-1-8 01:54, 61.31 K) / 该附件被下载次数 119
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6406图片附件: DSC_0104.JPG (2008-1-8 01:54, 64.77 K) / 该附件被下载次数 129
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6407图片附件: DSC_0106.JPG (2008-1-8 01:56, 58.79 K) / 该附件被下载次数 98
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6408图片附件: DSC_0108.JPG (2008-1-8 01:56, 54.61 K) / 该附件被下载次数 111
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6409


作者: 水精灵    时间: 2008-1-8 01:33


[ 本帖最后由 水精灵 于 2008-1-8 02:04 编辑 ]

图片附件: DSC_0115.JPG (2008-1-8 02:04, 406.09 K) / 该附件被下载次数 109
http://www.sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=6416


作者: 海狼    时间: 2008-1-8 02:41

祝贺首届音乐作品发表会完满成功! 在此作为《秋枫演唱作品专辑---浪漫狮城》中的《狮城浪漫夜》《深情的月》作曲/和部分作品编曲者,衷心地感谢"随笔南洋网"所有参与组织举办这次活动的朋友们、和国家图书馆管理层的大力支持,以及在百忙中出席作品发表会的各界人士、其中有许多年岁高龄的资深作家、画家、艺术作品收藏家、教师、大学生、媒体报人,更感谢新加坡作曲家协会主席郭永秀先生受邀作为嘉宾亲临发表会现场、同时出席发表会的还有新加坡作曲家协会理事冼国栋先生,郭永秀先生对新加坡本土的音乐创作和部分作品的创作背景,进行了深入浅出和别开生面的精彩介绍,并在作品发表会上对刘秋枫小姐个人能够在很短的时间里,集中了新加坡本地部分词曲作者的部分优秀声乐作品,独立制作/演唱的DVD/CD双碟歌唱专辑,给予了充分的肯定,认为这是具有一定制作和演唱水准的歌唱音画专辑。歌唱家周明伦女士亲临发表会现场进行讲解和现场演唱。祝愿在不久的将来"随笔南洋网"不断总结经验,为推动本地华语歌曲的传播介绍,词曲的创作和优秀音乐作品欣赏,为南洋爱乐人提供更多更好的交流平台。

[ 本帖最后由 海狼 于 2008-1-8 15:13 编辑 ]
作者: 村夫    时间: 2008-1-8 18:53

祝贺
作者: xueyou    时间: 2008-1-21 21:29

图片下面缺少文字说明,。。。。不过挺有意思!
欢迎光临 随笔南洋网 (http://www.sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0